วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

แบบทดสอบเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องที่ 1

ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบท้ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องที่ 1 “ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์”

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมาย T ลงในช่อง ก ข ค ง
ในกระดาษคำตอบ ภายในเวลา 10 นาที

1. โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ข. วิทยาศาสตร์และสังคม
ค. เศรษฐกิจและการเมือง
ง. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. กิจกรรมในข้อใดจัดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์
ก. สมชายประดิษฐ์เครื่องพ่นปุ๋ยตามแบบในหนังสือวารสาร
ข. สมหญิงทดสอบหาวิตามินซีในน้ำผลไม้ตามใบงาน
ค. สมหวังนำสารสกัดจากใบสะเดาไปฉีดพ่นไล่แมลง
ง. สมคิดศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อหนอนใยผัก

3. ข้อใดกล่าวถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
ก. เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองทั้งหมด
ข. เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ค. เป็นการลงมือปฏิบัติโดยนักเรียนภายใต้การกำกับควบคุมดูแล
และกำหนดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ง. เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
ที่สลับซับซ้อนต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ

4. ข้อใดกล่าวถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้อง
ก. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. เป็นกิจกรรมที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบข้อสงสัย
ค. นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มเลือกเรื่องที่จะศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้
ง. นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการปฏิบัติร่วมกับครูที่ปรึกษา
ทุกขั้นตอน

5. ต่อไปนี้เป็นคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ยกเว้นข้อใด
ก. ส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดและแข่งขันในระดับต่างๆ
ข. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถตามศักยภาพ
ค. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์
ง. ฝึกให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

6. ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ยกเว้นข้อใด
ก. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข. เกิดผลงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ค. ได้ทำงานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ง. เกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

7. ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ตรงกับข้อใด
ก. การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความสนใจอย่างเป็นระบบ
ข. การเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจให้ลึกซึ้งไปกว่าการเรียนในหลักสูตรปกติ
ค. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
ง. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านต่างๆ ด้วยตนเอง

8. ข้อใดเป็นหลักการที่สำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์
ก. เป็นการส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล
ข. เน้นการนำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน
ค. เน้นการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ง. เน้นการสรุปผลการทดลองต้องสอดคล้องกับสมมติฐาน

9. โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิรับเป็นที่ปรึกษา
ข. มีเวลาเพียงพอที่จะทำโครงงานในเรื่องนั้นๆ
ค. มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษา
ง. มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์พื้นฐานในเรื่องที่จะศึกษา

10.วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรงกับข้อใด
ก. ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย
ข. การสังเกต การค้นคว้า การทดลอง การสรุป
ค. ระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล ทดลอง สรุป
ง. การสังเกต การจดบันทึก การออกแบบทดลอง การนำเสนอข้อมูล

เฉลยแบบทดสอบท้ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องที่ 1
“ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์”


1. ง 2. ง 3. ข 4. ง 5. ก
6. ข 7. ก 8. ค 9. ง 10. ค

กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้

เรื่อง “ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์”


คำชี้แจง ให้นักเรียนดำเนินการอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย และคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่ม ตามบทบาทหน้าที่ แล้วบันทึกผลการอภิปรายกลุ่ม
ลงในใบงานนี้ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ

โดย กลุ่มที่……ชื่อกลุ่ม……………………………...……………………………….ชั้น…../…..
1. ชื่อ-สกุล……………….……...…........................เลขที่……..หน้าที่..................……….
2. ชื่อ-สกุล…….….………………….......................เลขที่........หน้าที่.................... ………
3. ชื่อ-สกุล…….….………………….......................เลขที่........หน้าที่................................
ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายของกลุ่มคือ ชื่อ-สกุล….……….………………….เลขที่……
คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หนังสือประกอบการค้นคว้ามาฆะ ทิพย์คีรี และวิมลศรี สุวรรณรัตน์. คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์.
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด,2545.236 หน้า
พิสมัย มิ่งฉาย. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานวิทยาศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 2. ชลบุรี :
โรงพิมพ์งามช่าง, 2544. 174 หน้า.
ศึกษาธิการ, กระทรวงกรมวิชาการ. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2533.
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 017
โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต.กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์คุรุสภา, 2533.

Websites ที่เกี่ยวข้อง
http://61.19.117.242/sci2550/luksood3.doc
http://202.29.77.139/web2001/proj_sci/sciproject001.htm

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551

บทสรุปความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์


 • เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • เป็นกิจกรรมที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบข้อสงสัย

 • นักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม และเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจ และระดับความรู้

 • นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการปฏิบัติการ ทดลอง หรือประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการแปลผล สรุปผล และเสนอผลการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษา

สรุปได้ว่า “โครงงานวิทยาศาสตร์” คือ การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผู้เรียนเป็นผู้คิด และลงมือปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า เพื่อตอบปัญหาที่สงสัยอยากรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำปรึกษา และการดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้น


คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ • ได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

 • ได้ความเป็นผู้นำ

 • ได้ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • ได้แสวงหาข้อมูล

 • ได้ฝึกการวางแผน

 • ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 • ได้ทำงานร่วมกัน

 • ได้นิสัยที่ดีในการทำงา

 • ได้มีส่วนร่วมและมีบทบาททุกคน

 • ได้แสดงผลงานเด่นๆ

 • มีความสุขในการเรียน

 • ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 • ได้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

 • ได้เสนอแนวคิด

 • ได้ฝึกการทำงานอย่างมีระบบ

สรุปได้ว่า

โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ตามความสนใจ ทำให้ เกิดความรักที่จะเรียนรู้


จิรพรรณ แสงหล้า (2532 : 9) ให้ความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า เป็นการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำปรึกษาช่วยเหลือ และดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ โครงงานวิทยาศาสตร์ อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ รวมทั้งสามารถดำเนินกิจกรรมได้ทั้งใน และนอกบริเวณโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคลก็ได้
ประภาพร สุวรรณรัตน์ (2533 : 16) ให้ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกิจกรรม ประกอบด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ จนโครงงานนี้สัมฤทธิ์ผล เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
กมล เฟื่องฟุ้ง (2534 : 13) ให้ความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบข้อสงสัยหรือปัญหาที่พบตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อันประกอบด้วยการ ระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน การพิสูจน์หรือทดลอง ตลอดจนการสรุปผล และการนำไปใช้ ซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้เลือกปัญหาวางแผนปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ และสรุปผลด้วยตนเองโดยมี ครูเป็นที่ปรึกษา
ฟอร์เลอร์ (Fowler.1964 : 91-93) ให้ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า เป็นการศึกษาโครงสร้าง และวิธีการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเขียน เป็นโครงงาน เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อ และมีการปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้เพื่อให้โครงงานสัมฤทธิ์ผล


เรื่อง ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ (2533 : 5) ให้ความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่ จะศึกษาค้นคว้า ดำเนินการวางแผน ออกแบบประดิษฐ์ สำรวจ ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการแปลผล สรุปผล และการนำเสนอผลงาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529 : 1-2) ให้ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามควานใจ และระดับความรู้ความสามารถ ภายใต้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบปัญหาที่สงสัยได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเสริมด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี โดยนักเรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษาค้นคว้า ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลและเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเพียงผู้ให้การปรึกษา ธีรชัย บูรณโชติ (2531 : 1) ให้ความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า เป็นการศึกษา เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำปรึกษาและการดูแลของครู หรือผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องนั้นๆ อาจจะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการศึกษาค้นคว้านั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์

คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ (2533: 7-8) ได้สรุปคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ ดังนี้
1. สร้างความสำนึก และรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านต่างๆ ได้ด้วย ตนเอง
2. เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้พัฒนา และแสดงความสามารถตามศักยภาพ ของตนเอง
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ลึกซึ้ง ไปกว่าการเรียนในหลักสูตร
4. ทำให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง
5. ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจ
ที่จะประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
6. ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
7. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกันให้มีโอกาส ใกล้ชิดกันมากขึ้น
8. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนให้ดีขึ้น โรงเรียนได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนได้สนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น

เรื่องที่ 1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบขั้นตอนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการปฏิบัติจริง ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำของครูที่ปรึกษา
1. ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
2. คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์1. อธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
2. บอกคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้