วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551

เรื่องที่ 1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบขั้นตอนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการปฏิบัติจริง ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำของครูที่ปรึกษา
1. ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
2. คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์1. อธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
2. บอกคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
1 ความคิดเห็น:

Fongwoon กล่าวว่า...

ดีมากคะ