วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551

คำนำ


เอกสารประกอบการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครู และประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (โครงงานวิทยาศาสตร์) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปให้ผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้เป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งผู้จัดทำได้เขียนจากประสบการณ์การเป็นครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับ ผู้เรียนเป็นระยะเวลาหลายปี ตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียนโดยใช้ศึกษาเรียนรู้ประกอบการเรียน ลงมือปฏิบัติได้จริง ผู้เรียนสร้างผลผลิตที่เป็นความรู้ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็น ข้อค้นพบจากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เมื่อใครทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก โดยมีการทดลองและปรับปรุง จนเป็นที่เชื่อมั่นว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้สามารถสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง
การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอสนโครงงานวิทยาศาสตร์ ใช้แนวหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นหลักในการจัดทำ มีจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 2 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 3 การสำรวจและเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์และการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 5 การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 7 การเสนอผลงานและจัดแสดง’โครงงานวิทยาศาสตร์
ซึ่งแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ คือ สาระสำคัญ เรื่องที่จะศึกษา จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา บทสรุป กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ หนังสือประกอบการค้นคว้า และแบบทดสอบ
หวังว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครุและผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าจนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณที่ปรึกษาด้านวิชาการ คณะที่ปรึกษาพิเศษ ที่ได้ให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำ ต่างๆ และให้ขวัญกำลังใจในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้จนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ประดัด ชมมี

ไม่มีความคิดเห็น: